TIX SÄÄTIÖ, ENGLANNIKSI TIX FOUNDATION -NIMISEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

Säätiön nimi ja kotipaikka

1 § Säätiön nimi on Tix Säätiö, englanniksi Tix Foundation ja kotipaikka Helsinki.

2 § Säätiön tarkoituksena on tukea atk-alan veteraaneja elämän yllättävissä vaikeuksissa sekä tukea lahjakkaita vähävaraisia nuoria kun, he aloittavat ATK-opintonsa tai ovat valmistumisensa jälkeen aloittamassa ATK-alan työt.

Tarkoituksen toteuttaminen

3 § Säätiö toteuttaa tarkoitustaan myöntämällä avustuksia ja harjoittamalla tiedotustoimintaa.

Peruspääoma

4 § Säätiön peruspääoma on sataviisikymmentätuhatta (150.000) FIM. Säätiön varat on sijoitettava varmalla ja tuloa tuottavalla tavalla.

Säätiöllä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä kartuttaa omaisuuttaan muillakin tavoin, ei kuitenkaan harjoittamalla liiketoimintaa.

Hallitus

5 § Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittu hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään viisi (5) varsinaista jäsentä.

Säätiön ensimmäisen hallituksen ja hallituksen puheenjohtajan valitsevat perustajat. Ensimmäisen hallituksen toimikausi päättyy 31.12.2002.

Tämän jälkeen hallitus ja hallituksenpuheenjohtaja valitaan seuraavasti:

Säätiön hallituksen puheenjohtajan valitsee kumpikin perustaja vuorotellen kolmeksi vuodeksi kerrallaan siten, että Kari Pyrhönen valitsee ensiksi, toimikaudeksi 01.01.2003 - 31.12.2005 ja Lasse Rantala seuraavaksi toimikaudeksi. Muut säätiön hallituksen jäsenet valitsevat säätiön perustajat siten, että kumpikin perustaja nimeää yhdestä (1) kahteen (2) hallituksen jäsentä.

Mikäli valitsijat ja valitsijayhteisö eivät ole joulukuun 1. päivään mennessä valinnut jäseniä hallitukseen seuraavaksi toimikaudeksi, suorittaa näiden valinnan säätiön hallitus.

Hallituksen kokous

6 § Kutsu hallituksen kokouksiin toimitetaan todistettavalla tavalla kirjallisesti kullekin jäsenelle

vähintään viisi (5) päivää ennen kokousta. Muut tiedonannot hallituksen jäsenille toimitetaan samalla tavalla.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.

Hallitus on päätösvaltainen kun saapuvilla on puheenjohtaja ja kun läsnä on samanaikaisesti vähintään puolet hallituksen jäsenistä.

Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, mikäli näistä säännöistä ei muuta johdu. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa tulee voimaan se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

Hallituksen kokouksista on laadittava pöytäkirja, johon merkitään tehdyt päätökset ja tapahtuneet äänestykset. Pöytäkirjan allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja vähintään yksi kokouksessa siihen valittu jäsen.

Hallituksen jäsenten palkkio

7 § Hallituksen jäsenille saadaan maksaa kohtuullinen kokouspalkkio ja kohtuullinen palkkio säätiön hyväksi tehdystä työstä.

Vuosikokous

8 § Hallitus kokoontuu vuosikokoukseen kunkin vuoden tammi-helmikuussa.

Vuosikokouksessa on:

1 vahvistettava hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös;

2 päätettävä talousarviosta kulumassa olevalle vuodelle;

3 määrättävä kokouspalkkion suuruus sekä

4 kaksi tilintarkastajaa sekä näille varamiehet.

Tilintarkastajista ainakin toisen ja tämän varamiehen tulee olla Keskuskauppakamarin tai Kauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja taikka Keskuskauppakamarin tai Kauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

Säätiön nimen kirjoittaminen

9 § Säätiön nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja yhdessä hallituksen jonkun muun jäsenen kanssa.

Hallitus voi oikeuttaa säätiön toimihenkilön tai muun henkilön kirjoittamaan säätiön nimen yhdessä hallituksen puheenjohtajan kanssa.

Tilikausi ja tilintarkastus

10 § Säätiön tilikausi on 01.01. - 31.12. kuitenkin siten, että ensimmäinen tilikausi päättyy 31.12.2000.

Tilit ja hallituksen kertomus säätiön toiminnasta edellisenä vuonna on annettava vuosikokouksen jälkeen tilintarkastajille, joiden on annettava kertomuksensa maaliskuun kuluessa.

Mikäli tilintarkastajien kertomus antaa aihetta, on hallituksen kokoonnuttava huhtikuun kuluessa päättämään toimenpiteistä, joita tilintarkastuskertomus aiheuttaa.

Vuosiselvitysten ja ilmoitusten tekeminen Patentti- ja rekisterihallitukselle

11 § Oikeaksi todistetut jäljennökset tuloslaskelmasta ja taseesta liitteineen, tase-erittelyistä sekä toiminta- ja tilintarkastuskertomuksista on kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä toimitettava Patentti- ja rekisterihallituksen säätiörekisteriin.

Sääntöjen muuttaminen ja säätiön lakkauttaminen

12 § Säätiön sääntöjä voidaan muuttaa, mikäli hallituksen puheenjohtajan lisäksi enemmän kuin puolet muista hallituksen jäsenistä sitä kannattaa. Sääntömuutokselle on saatava Patentti- ja rekisterihallituksen vahvistus.

Säätiön lakkauttamisesta päätetään samassa järjestyksessä.

13 § Jos säätiö lakkautetaan, käytetään säätiön varat säätiön hallituksen päättämällä tavalla sääntöjen 2 §:ssä mainittuun tarkoitukseen.